O nas

Regulamin DWD Uroczysko

REGULAMIN
pobytu w placówce oświatowej DWD Uroczysko

§ 1.

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w ramach pobytu grupowego na terenie DWD Uroczysko, ul. Wczasowa 6-8, 58-573 Piechowice.
 • Regulamin jest dostępny w recepcji DWD Uroczysko oraz udostępniany Nauczycielowi, zwanemu dalej Opiekunem Grupy.

§ 2.

 • Opiekun Grupy sprawuje opiekę nad grupą dzieci i młodzieży przez cały czas pobytu w DWD Uroczysko, a tym samym ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, życie i zdrowie.

§ 3.

 • Doba w DWD Uroczysko rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu.
 • Opiekunowie wraz z grupą dzieci i młodzieży mogą zająć bez dodatkowej opłaty pokoje w godzinach od 08.00 w dniu, w którym rozpoczyna się pobyt, jeżeli pokoje są wolne i mogą być udostępnione.
 • Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w punkcie 1 bądź zawarty w odrębnej umowie, Opiekun Grupy winien zgłosić Kierownikowi Obiektu najpóźniej do godz. 10:00 w dniu poprzedzającym ostatni dzień pobytu, co jednak nie jest wiążące, w sytuacji braku wolnych miejsc.
  Rozliczenie usług następuje w recepcji najpóźniej w pierwszym dniu pobytu.

§ 4.

 • Organ prowadzący placówkę DWD Uroczysko świadczy usługi zgodnie z kategorią i standardem obiektu.
 • Osobami współpracującymi i bezpośrednio reprezentującymi Organ prowadzący placówkę DWD Uroczysko jest Dyrektor Placówki oraz Kierownik Obiektu.
  W pierwszym dniu pobytu Opiekun Grupy oraz Kierownik Obiektu podpisuje protokół odbiorczy pokoi.
 • Dyrektor Placówki lub Kierownik Obiektu zobowiązani są bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń w obiekcie oraz czystości i porządku przez podjęcie czynności, w miarę możliwości, mających na celu usunięcie wad i usterek.
 • W ostatnim dniu pobytu Opiekun Grupy oraz Kierownik Obiektu podpisuje protokół zdawczy pokoi.

§ 5.

 • DWD Uroczysko jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Opiekunowie Grupy oraz inne osoby dorosłe przebywające na terenie DWD Uroczysko wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, na przykład dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji, zakupu dodatkowych usług czy zgodności zachowania z niniejszym regulaminem oraz ogólnie przyjętymi zasadami norm społecznych.
 • Opiekunowie Grupy wyrażają zgodę na monitorowanie pobytu w obiekcie swoich podopiecznych.
  Odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci i młodzieży ponoszą Opiekunowie prawni (rodzice, opiekunowie).
 • Opiekun Grupy powinien niezwłocznie zgłosić szkodę Kierownikowi Obiektu po jej stwierdzeniu.
  Organ prowadzący placówkę DWD Uroczysko nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług DWD Uroczysko (kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową, artystyczną).
 • Organ prowadzący placówkę DWD Uroczysko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Opiekuna Grupy lub innych osób dorosłych przebywających na terenie obiektu ani za znajdujące się w nim mienie, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu placówki czy poza jej terenem. Parking na terenie DWD Uroczysko jest parkingiem niestrzeżonym.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Organ prowadzący placówkę DWD Uroczysko może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Organu prowadzącego placówkę DWD Uroczysko, a w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu.

§ 6.

 • W DWD Uroczysko obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00.
 • W przypadku pobytu grupowego dzieci i młodzieży klucz do bramy wjazdowej i furtki udostępniamy jest, w razie konieczności, Opiekunowi Grupy.
 • Prośbę o udostępnieniu klucza do bramy wjazdowej i furtki należy zgłosić Kierownikowi Obiektu w trakcie pobytu w godzinach od 8.00 do 16.00

§ 7.

 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach zabronione jest używanie jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.
 • W DWD Uroczysko (w pokojach, na korytarzach oraz w innych miejscach wewnątrz budynku) obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie naruszenia zakazu Opiekun Grupy zostanie obciążony kosztami odświeżania powietrza w wysokości 300,00zł.
 • Opiekun Grupy nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu bez zgody Kierownika Obiektu.
 • Przy każdorazowym opuszczeniu DWD Uroczysko klucze do pokoi oraz do innych udostępnionych pomieszczeń, po ich zamknięciu, Opiekun Grupy obowiązany jest pozostawić w recepcji lub przekazać Kierownikowi Obiektu.
 • Koszt zniszczenia lub zgubienia klucza wynosi 70,00 zł.
 • Koszt zniszczenia lub zagubienia pilota TV wynosi 140zł.

§ 8.

 • Przedmioty pozostawione przez dzieci i młodzież będą odsyłane na koszt Opiekuna Grupy lub Opiekuna prawnego na adres przez niego wskazany.
 • W przypadku nie otrzymania od Opiekuna Grupy lub Opiekuna prawnego dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, rzeczy te będą przechowywane przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu będą zutylizowane na koszt Opiekuna prawnego.

§ 9.

 • W DWD Uroczysko akceptuje się obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie placówki za dodatkową opłatą w wysokości 30,00 zł, z tym że właściciel zwierzęcia ma obowiązek trzymania go w taki sposób, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla innych osób przebywających na terenie placówki.
 • Istnieje bezwzględny zakaz przebywania zwierząt na Sali Restauracyjnej, Sali Kominkowej, Sali Lekcyjnej i Sali Gimnastycznej DWD Uroczysko.
  Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie placówki.
 • Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę i zostanie obciążony za ich usunięcie.

§ 10.

 • Na terenie DWD Uroczysko istnieje bezwzględny zakaz wchodzenia na urządzenia parku linowego bez nadzoru instruktora.
 • Na terenie DWD Uroczysko istnieje zakaz wchodzenia, skakania lub kąpieli w oczku wodnym.
  Zaleca się nie wnoszenie oraz nie zamawianie jakichkolwiek produktów żywnościowych poza przygotowywanymi przez kuchnię DWD Uroczysko.
 • Ze względu na wymagania Sanepidu istnieje zakaz wynoszenia produktów żywnościowych oraz naczyń i sztućców z Restauracji.
 • Istnieje zakaz wychodzenia na balkony dzieciom i młodzieży bez opieki Opiekuna Grupy.
 • Na terenie DWD Uroczyska istnieje bezpłatne wifi. W przypadku naruszenia ogólnie przyjętych norm społecznych w czasie korzystania z internetu dostęp do WiFi może zostać ograniczony.
 • Istnieje zakaz korzystania przez dzieci i młodzież z baru znajdującego się w Sali Kominkowej. Z baru mogą korzystać Opiekunowie Grupy w celu przygotowania dla własnych potrzeb kawy lub herbaty poza wyznaczonymi godzinami posiłków.
 • Podczas pobytu grupy dzieci i młodzieży prosimy o dostosowanie się do następujących reguł:
  – pozostawianie przez dzieci i młodzież obuwia zewnętrznego na korytarzu przed wejściem do pokoi;
  – korzystanie z Sali Gimnastycznej tylko i wyłącznie w obuwiu zmiennym;
  – w ostatnim dniu pobytu dzieci prosimy, aby ściągnęły poszwy i poszewki z poduszki i kołdry oraz uprzątnęły po sobie śmieci w pokoju i wyrzuciły je do zewnętrznego kosza na odpady.
 • Podczas posiłków na sali restauracyjnej dzieci i młodzież obowiązują następujące reguły:
  – umycie rąk przed posiłkiem;
  – w trakcie korzystania ze stołu szwedzkiego ustawiamy się w kolejce;
  – nie hałasujemy, nie biegamy, przenosimy naczynia ze swoim posiłkiem zachowując zasady bezpieczeństwa;
  – pomagamy młodszym kolegom;
  – szanujemy naczynia i sztućce;
  – odnosimy naczynia po posiłku na miejsce do tego wyznaczone, zasuwamy krzesła i zostawiamy po sobie porządek;
  – w razie konieczności wyznaczamy spośród swoich kolegów Dyżurnego stołu, który zadba o czystość przy stole.
 • Opiekun Grupy wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z póź. zm.) przez placówkę oświatową Domu Wczasów Dziecięcych Uroczysko w Piechowicach, ul. Wczasowa 6-8, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu grupy dzieci i młodzieży w placówce.

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez DWD Uroczysko, w tym w zajęciach sportowych.

§ 1.

 • Regulamin określa zasady uczestniczenia dzieci i młodzieży, zwanych dalej Uczestnikami, w zajęciach organizowanych przez DWD Uroczysko, w tym również w zajęciach sportowych.
 • Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW.
  Opiekę nad Uczestnikami w trakcie zajęć sprawuje Nauczyciel, zwany dalej Opiekunem Grupy.
 • Opiekun Grupy ma obowiązek zgłoszenia Instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć jakichkolwiek uwag dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych Uczestnika zajęć, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 • Opiekun Grupy ma również obowiązek zgłoszenia Instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć istotnych danych o stanie zdrowia Uczestnika.
 • Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju oraz obuwia sportowego z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych (podkoszulka, dresy, obuwie sportowe sznurowane, obuwie górskie, w chłodniejsze dni: kurtka, okrycie głowy, rękawiczki, szalik). W doborze odpowiedniego stroju na zajęcia pomaga Opiekun Grupy.
 • Uczestnik w trakcie zajęć ma zakaz noszenia rąk w kieszeni. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione. Długie włosy muszą być związane tak, aby nie było możliwe ich wplątanie w urządzenia sportowe.
 • Sznurówki w obuwiu sportowym sznurowanym powinny być zawsze zawiązane.
 • W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.
 • Każdego Uczestnika zajęć obowiązuje punktualność.
  Standardowe godziny zajęć to 10.00-13.00 oraz 15.00-18.00, o ile Instruktor nie wyznaczy innych godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 • Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do zajęć oraz w ich trakcie odmówić wykonania ćwiczeń wskazanych przez Instruktora bez podania przyczyny.
 • Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne Uczestnika powinien zgłosić to Instruktorowi.
 • W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Opiekuna Grupy i poinformować go o swojej dolegliwości. Opiekun Grupy jest zobowiązany niezwłocznie zająć się Uczestnikiem z niedyspozycją.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 • W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, Instruktor ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.
 • Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika odpowiedzialność finansową ponosi opiekun prawny.
 • Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.

DWD UROCZYSKO działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydanym przez Starostę Jeleniogórskiego o numerze 36/1/2016 z dnia 14 października 2016r.

POSIADAMY RÓWNIEŻ:

 • wpis do rejestru ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością o numerze OD/02/0003/15 wydanym przez Wojewodę Dolnośląskiego
 • wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością o numerze OR/02/0002/15 wydanym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
w DWD Uroczysko potwierdzone są następującymi dokumentami:

 • pozytywna opinia w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydana przez Komendanta Straży Pożarnej w Jeleniej Górze
 • protokół kontroli sanitarnej wraz z pozytywną opinią wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jeleniej Górze
 • pozytywne orzeczenie o jakości wody na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Jeleniej Górze
 • pozytywna opinia z kontroli technicznej instalacji gazowej
 • pozytywna opinia z kontroli przewodów kominowych
 • pozytywna opinia z protokołu pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • książka HACCAP

USŁUGI ODPŁATNE:

 • Transport do miasta: od 100zł
 • Wynajem Sali Restauracyjnej, Sali Kominkowej, Sali Lustrzanej, Sali Lekcyjnej, Sali Gimnstycznej na imprezę okolicznościową (urodziny itp.): 100zł/godzina
 • Podczas organizowanej imprezy okolicznościowej Opiekun Grupy obowiązany jest do dbałości o utrzymanie porządku oraz przestrzegania zasad zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 • Kierownik Obiektu może odmówić kontynuacji imprezy okolicznościowej, jeżeli w jej trakcie rażąco naruszany jest porządek oraz zasady zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 • Zamówienie tortu okolicznościowego: 25zł/kg
 • Usługa prania: od 15zł/pranie
 • Usługa prasowania: od 15zł/prasowanie
 • Usługa kserodruku: 2zł/1 strona
 • Sauna sucha: 15zł/1 godzina. Zamówienie jest realizowane dla minimum 6 osób
  w godz.16.00-21.00.
 • Łaźnia parowa: 15zł/1 godzina. Zamówienie jest realizowane dla minimum 6 osób
  w godz.16.00-21.00.
 • Jacuzzi: 20zł/1 godzina. Zamówienie jest realizowane dla minimum 4 osób
  w godz.16.00-21.00.
 • Dodatkowy ręcznik: 5zł
 • Zamówienie posiłków według diety (bezglutenowej, bezmlecznej, wegańskiej, wegeteriańskiej oraz innej): od 20zł/doba
 • Ilość i rodzaj posiłków według diety określają postanowienia zawartej umowy
 • Zamówienie ilości i rodzaju posiłków według diety można również zgłosić Kierownikowi Obiektu najpóźniej do dnia przyjazdu, jednakże w tym przypadku Kierownik Obiektu ma prawo odmówić realizacji zamówienia.

USŁUGI NIEODPŁATNE:

 • Opiekunowi Grupy udostępniamy w trakcie pobytu:
  sprzęt nagłaśniający, flipchart, rzutnik, ekran
  sprzęt sportowo-rekreacyjny (m.in. piłki, paletki, gry planszowe, bilard, ping-pong)
 • Kierownik obiektu może pobrać kaucję zwrotną za udostępnienie sprzętu.
 • Opiekunowi Grupy udostępniamy nieodpłatnie możliwość skorzystania z pomieszczenia, w którym znajduje się: żelazko, deska do prasowania, suszarka do bielizny.

POMOC MEDYCZNA:
Niepubliczny ZOZ, ul. Żymierskiego 58,
58-573 Piechowice, tel. 75 76 17 454
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6,
58-506 Jelenia Góra tel. 75 75 37 100

informacja o ofercie i terminach

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz otrzymać ofertę?
Skontaktuj się z nami teraz!

Przewiń do góry